World Human Relief (WHR)


Sevgi dolu, barışçıl ve her daim umutları olan bir insanlık yaratma amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle kampanya çalışmalarımız ile, aile danışmanlığı ve psikososyal çalışmalarımız ile, psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmalarımız ile, insani yardımlarımız ve sürdürülebilir kalkınma projelerimizle birçok alanda hizmet veriyoruz.

Toplumsal Barış ve Sosyal Adaleti Güçlendirme


Şiddete ve travmaya duyarlı bir toplum amacıyla hak ihlalleri, şiddet ve travma konularında konferanslar, paneller, eğitimler, seminerler, şiddet ve travmayı önleyici kampanya çalışmaları yapıyoruz.

Erken Yaş Zorla Çocuk Evlilikleri ve Çocuk İstismarını Önleme


Çocuklara yönelik her tür şiddeti ve erken yaş zorla çocuk evlilikleri önlemek için, Türkiye genelinde ve kırsal bölgelerde çocuk ihmal ve istismarını önleme eğitimleri, kız çocuklarının okula gönderilmesi için aile danışmanlığı ve psikososyal çalışmalar yürütüyoruz.

Eğitime Erişimi Sağlama ve Çocukların Hayatını Dönüştürme


Kırsal, dezavantajlı koşullara sahip bölgelerde bilişim ve kütüphane odaları olan okullar yapıyor, ekonomik olarak güçsüz ailelere eğitim bursları sağlıyoruz.

Psikolojik Destek ve Rehabilitasyon


Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri (UTÖMER), sığınma ve çocuk evleri ile şiddete maruz kalmış bireylere ve toplumlara kısa/uzun dönemli psikolojik ilk yardım, psikososyal destek ve travma-odaklı müdahaleler uyguluyor, hayata yeniden kazandırıyoruz.

İnsani Yardım


Kitlesel travmalar ve doğal afetler esnasında ve hemen sonrasında yaralı ve yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları yapıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma


Dezavantajlı koşullara sahip ülke ve toplumların kaynak yaratma, sürdürülebilir tarım, su kuyuları ve eğitim imkanları sağlayan projeler geliştirip uyguluyoruz.